Co-curricular-activities

Title Details Details/Download
Co-Curricular Activities
Shivaji Tagore Ashoka Raman
Mr Biswjit Saha L/c Mr V.K.kaushik L/c Mr R.K.Ojha L/c Mr Ramesh Kumar L/c
Mr Ram Kumar Singh Mr Sampa Ghosh Mr Amalesh Buau Mr S.D.Mandal
Mr Shivam Sachdeva Mr A.k.Mandal mr S.k Singh Debarati Roy
Mr R K Yadav Rahul Singha Biva Mandal Kumar Gaurav
Sunita Prasad Runa Purbey Mr Neeraj Tyagi Sagar Roy
Mr Tanmay Ghosh Mr Mukesh Kr Varma Mr Ashim Banerjee Pinki Roy
Neaurja Kumari TGT Math 2 Mr Usmal Gani Ul Haq TGT Sci 2